Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Aktuality

 

ZÁPIS   NA   ŠTÚDIUM   


Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 21.5.2020 – 22.5.2020 od 8:00 -13:00  podľa časového harmonogramu, ktorý dostanú uchádzači po skončení prijímacieho konania.

Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu je potrebné uhradiť zápisný poplatok a zároveň budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia. V prípade že sa nemôžete s akýchkoľvek vážnych dôvodov zúčastniť zápisu, je potrebné kontaktovať školu mailom , alebo telefonicky v uvedenom čase a  oznámiť náhradný termín.

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Občiansky preukaz, resp. rodný list*
2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.), alebo potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
3. Zápisný poplatok pre školský rok 2020/2021 vo výške 300€
4. Modré pero
5. Osobný dotazník najlepšie s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokumenty na stiahnutie  -  www.bilingvalne-gymnazium.sk)

*Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

 

Neúčasť  na  zápise:
Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. 
V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overené.

 

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať  hygienické pokyny:

 1. každý zúčastnený musí byť chránený rúškom
 2. pri vstupe do budovy absolvuje dezinfekciu
 3. musí používať vlastné písacie potreby
 4. obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk
 5. vyvaruje sa dotykov tváre a rúška rukami

Žiadame  Vás,  aby ste na zápis prišli v presne stanovený čas , ktorý dostanete mailom a s minimálnym doprovodom.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vedenie školy
 

 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 2020 - ZMENA

 

 Rozhodnutie o termínoch , organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020

Minister školstva , vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §15 ods.8 zákona a §161k č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Všeobecné ustanovenia prijímacieho konania do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov  sa koná od 19. mája 2020 do 30.júna 2020.

 1. Uchádzač podal prihlášku na SBG  v Ružomberku do 28.02.2020 na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na strednú školu
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže  do 13. mája 2020 požiadať strednú školu(SBG) o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na inú strednú školu
  2. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača doručí strednej škole(SBG) na ktorú bol prijatý, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium podľa prílohy č.1 ,do 4. júna 2020 (poštou, EduPage a pod)
  3. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na SBG v prípade nenaplnenia miest na škole
 2. Riaditeľ strednej školy
  1. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7.mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania podľa profilácie školy a rozhodnutia MŠVVaŠ SR
  2. Odošle prihlášku inej strednej škole ak o to uchádzač požiada podľa bodu 1.1. do 15. mája 2020
  3. Do 29. mája rozhodne o prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania
  4. Do 29. mája 2020 zverejní výsledky prijímacieho konania na web alebo výveske školy
  5. Do 29. mája doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí( e-mail, pošta , EduPage)
  6. Do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
  7. Do 15. júna zverejní možnosť odvolania (ak nie je uchádzač prijatý na inú strednú školu)
  8. Do 15. júna 2020 zverejní  100% naplnenosť tried (web, výveska školy) a zároveň odošle údaje na VÚC, a OÚ Žilina
  9. Do 15. júna 2020 rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade o uskutočnení prijímacieho konania pre nenaplnený počet miest
  10. V prípade konania podľa bodu 2.9. sa prijímacie konanie uskutoční v čase od  15.06.2020 – 23.06.2020, rozhodnutie o prijatí riaditeľ školy zašle uchádzačovi do 25. júna 2020, rovnako oznámi prijatých na VÚC a OÚ Žilina
 3. Spoločné ustanovenia
  1. Zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania per rollam, pokiaľ to technické možnosti dovoľujú
  2. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak rozhodnutie ministra školstva neustanovuje inak
  3. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych vedomostí a zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.04.2020
 4. Upravené kritéria prijímacieho konania na SBG Ružomberok
  1.  V zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj rozhodnutia ministra školstva zo dňa 29.04.2020  v čase mimoriadnej situácie SBG upravuje kritériá prijímacieho konania nasledovne:
  2. SBG zohľadní študijné výsledky z povinných predmetov (SJL, MAT)

-  profilového  predmetu (ANJ),

-  doplnkových predmetov (BIO,CHE,FYZ)

-  celkový priemer známok sa vypočíta tak, ako je uvedené v kritériách prijímacieho konania MŠVVaŠ

  1. Zohľadňuje účasť a umiestnenie na olympiádach  celoslovenských
   1. Umiestnenie na celoslovenskom kole (1.-3.miesto) v predmetových olympiádach a súťažiach (MAT,FYZ,CHE,BIO,DEJ,cudzie jazyky)       + 8 bodov
  2. Vlastné kritérium SBG , ktoré sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie školy,  online – testovanie  19.mája 2020
   1.  Test z predmetov matematika a slovenský jazyk  40 bodov
   2. Test z anglického jazyka  85 bodov
   3. Test na overenie všeobecného talentu    35 bodov
   4.  Konverzačná časť s lektorom    30 bodov
  3. Prijatý je ten uchádzač, ktorí získal v testovaní min 50% bodov.
  4. Uchádzači, ktorí sa  nezúčastnili prvého kola, prípadne nedoplnili podklady k prihláške na štúdium v prvom kole , môžu sa zúčastniť prijímacieho konania  v zmysle bodu 2.10.

Organizácia online skúšky  -  19.5.2020 utorok

 

 •    9:00      prihlásenie do aplikácie ZOOM na meeting: ID adresu dostal   uchádzač mailom 

       cez videohovor dostanete základné informácie o teste a organizácii ústnej časti skúšky

 •    9:10     začínate vypĺňať test na classmaker.com do 10:40 
 • 10:40-11:00 prestávka
 • 11:05-14:00 ZOOM INTERVIEW S LEKTOROM (bude prebiehať podľa rozpisu časov, ktorý sa dozviete v štvrtok 10:40 podľa účasti testovaných študentov. )

 

Pomôcky: kalkulačka, papier na výpočty, pero/ceruzka,

 

Vyhodnotenie prijímacích skúšok dostane každý zúčastnený mailom. Výsledky budú zverejnené    do 22.5.2020 na webovej stránke školy.

 

 1. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí  odošle škola poštou.
 2. Spôsob a formu zápisu škola oznámi podľa situácie v súvislosti s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a MŠVVaŠ.

 

Schválené pedagogickou radou dňa 4.05.2020

 


 


 

MATURITA 2020

 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

O podrobnostiach Vás bude informovať triedny profesor.

 


 

BASIC CAMP 2019

 

TERMÍN:

5 dňové sústredenie od 2.9.2019 do 6.9.2019 v penzióne ZIVKA v Závažnej Porube (www.zivka.sk)

Odchod z Ružomberka je v pondelok 02.09.2019 o 7:52 (7:30 žel. stanica)

Príchod do Ružomberka je v piatok 06.09.2019 o 14:15 (žel. stanica)

 

Kontaktná osoba: Bc. Barbora Protušová - 0915 637 708.

 

!!! V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom basic campu, prosíme kontaktovať školu prostredníctvom mailovej adresy: sgymdk@centrum.sk do 1.9.2019 !!!

 

ÚHRADA: z dôvodu zálohovej platby je potrebné, aby rodičia uhradili poplatok za účasť najneskôr do 15.08.2019 na uvedený účet a súčasne poslali, resp. doručili záväznú prihlášku. Prijatím úhrady sa žiak prihlasuje na Basic Camp. V prípade prerušenia organizácie akcie, škola rodičom uhradený poplatok bezodkladne vráti.

 

 


 

Our school offers full education to non Slovak students, along with Slovak language courses to ensure full capability and comfortability.


 

Naša škola ponúka úplne vzdelanie študentom zo zahraničia, a taktiež kurzy slovenského jazyka pre zabezpečenie plnej spôsobilosti a pohody počas štúdia.
  Prijímacie konanie 2019:

 

Prihláška na štúdium je k dispozícií na stiahnutie v časti Informačný panel / Dokumenty na stiahnutie

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM (SLOVENSKO-ANGLICKÉ ŠTÚDIUM)

Prvé kolo:

28. február 2019 - Posledný termín pre podanie prihlášky na SŠ (v talentovom termíne) prostredníctvom ZŠ 13. marec 2019 - Posledný termín pre doručenie individuálnej prihlášky na SŠ

18. marec 2019 - Termín konania prijímacej skúšky

19. marec 2019 - Zápis na štúdium po prvom kole PS

Druhé kolo:

29. apríl 2019 - Posledný termín pre doručenie prihlášky na SŠ

6. máj 2019 a 13. máj 2019 - Termín konania prijímacej skúšky

17. máj 2018 - Zápis na štúdium po druhom kole PS

 


 

Prijímacia skúška v prvom (riadnom) termíne sa uskutoční dňa 18.3.2019 (aj 6.5.2019) o 9:00 v priestoroch školy v Ružomberku, keďže ide o študijné zameranie, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností t.j. talentové skúšky. Na prijímacie skúšku je pozvaný každý uchádzač o štúdium na našej škole, vrátane uchádzačov ktorí spĺňajú priemer známok stanovený v podmienkach prijatia na štúdium na našej škole pred zmenou niektorých právnych predpisov, t.j. 1,75 a lepší, v predmetoch stanovených ŠVP pre ZŠ a teda je povinnosťou školy pozvať každého na vykonanie prijímacej skúšky v súvislosti s legislatívnymi zmenami platnými od 1.1.2013 v §65, ods.2) a 7) v zákone č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení novely č.324/2012Z.z.

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť: žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy,

žiaci 8 – ročných gymnázií (žiaci štvrtého ročníka - kvarty a vyššieho ročníka)

 

Postup podania prihlášky na štúdium: Prijímacej skúške sa zúčastnia uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú vyššie uvedené predpoklady. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 23. februára 2019. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku do 28. februára 2019. Alebo, Uchádzač, ktorý nepodal prihlášku prostredníctvom základnej školy, podá prihlášku priamo na našu školu v termíne do 18.3.2019. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje pripojením svojich vysvedčení zo základnej školy alebo ich kópie.

Konanie o prijatí na štúdium: Prijatie na bilingválne štúdium vyžaduje overenie špeciálnych vedomostí a zručností, resp. nadania pre zvládnutie štúdia a teda v tejto filozofií bude zadaný aj test. Na jeho vypracovanie má uchádzač 60 minút. Test zo slovenského jazyka a anglického jazyka trvá 30 minút a obsahuje úlohy aj z literatúry a praktického použitia jazyka. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 100. Uchádzač môže získať 50 bodov za prospech a 50 za test overenia špeciálnych vedomostí a zručností.

A) Body za prospech: Uchádzačom s priemerom medzi 1,00 až 1,50 budú body rozdelené pomerne (po prepočte 1 bod za každú stotinu priemeru).Priemer známok bude určený z profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ (okrem výchovných predmetov, správania a predmetov ŠkVP ZŠ). V prípade deviataka sú to 7., 8. a prvý polrok 9.teho ročníka a v prípade uchádzača z ôsmeho ročníka ZŠ sú to koncoročné známky za 6., 7. ročník a prvý polrok ôsmeho ročníka ZŠ. B) Body za test: Úspešnosť testu môže byť od 0% do 100%, pričom body budú pridelené po prepočte 0,5 bodu za každé percento úspešnosti. Poradie uchádzačov bude zostavené na základe takto získaných bodov. Výsledok skúšky bude zverejnený na webstránke školy v deň konania skúšky do 15:00.

 

Neprítomnosť na prijímacej skúške: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi a preukáže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Za závažné dôvody sa považuje ochorenie a hospitalizácia uchádzača, úmrtie v rodine, ochorenie alebo hospitalizácia zákonného zástupcu ak uchádzač dlhodobo žije iba s jedným, pobyt v zahraničí. V prípade, že sa uchádzač uvedeným spôsobom neospravedlní, škola k nemu bude pristupovať, ako keby nemal záujem o štúdium.

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM: Zápis na štúdium sa uskutoční dňa 19.3.2019 od 9:00. Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia.

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Občiansky preukaz, resp. rodný list* 2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.) 3. Zápisný poplatok pre školský rok 2019/2020 vo výške 300€ 4. Modré pero 5. Osobný dotazník s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokuemnty na stiahnutie)

*Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

Neúčasť na zápise: Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname

prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overen. 
23. 11. 2015

We invite all students interested in studying and their parents to a week of open door, which will take place from 23.11.2015 (Monday) to 27.11.2015 (Friday), always between 8:00 and 14:00. If you are a group and you are interested in a model lesson or a special consultation, you need to announce your arrival in advance. 044/4300900 or by mail to sgymdk@centrum.sk. For pupils, we have prepared demonstrations of tablet-based instruction, a demonstration of teaching with enrolled lecturers, a presentation of pupils' activities and life, and various other things.


Powered by Quick.Cart